Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Curs acadèmic

2024-25

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

18,46€

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2016-17

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

català (60%), castellà (30%) i anglès (10%)

Places

90

Coordinació

Guillem Suau Gomila guillem.suau@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Setmana de la comunicació
Setmana de la comunicació
Setmana de la comunicació
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat

El grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (CPAV), que es va iniciar el curs 2009/2010 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, suposa la consolidació definitiva dels estudis de comunicació audiovisual i periodisme a la Facultat, que van iniciar-se el curs 2003/2004 amb una titulació de segon cicle.

El grau en CPAV ofereix una formació acadèmica d'alt nivell, especialitzada i professionalitzadora. Les societats avançades exigeixen professionals de la comunicació polivalents amb capacitat d'adaptació i coneixements sobre processos molt diversos, encara que cada vegada més interrelacionats. Així doncs, l'objectiu del grau és la formació global en un entorn tan canviant com el dels mitjans de comunicació.

El grau s'estructura d'acord amb una lògica molt clara i pertinent per a l'eficàcia pedagògica: durant els primers cursos s'hi imparteixen les assignatures introductòries, tant en el camp teòric com en l'àmbit aplicat (docència al centre de creació de continguts audiovisuals MAGICAL-MEDIA); mentre que a partir de tercer curs s’introdueixen les assignatures optatives, amb una clara vocació d’especialització i professionalització. El currículum docent del grau és molt exhaustiu quant als àmbits que poden resultar útils per a la formació d'un/a futur/a professional de la comunicació i del periodisme, entesos aquests àmbits en un sentit molt ampli. Més enllà, la formació pretén desvetllar àmbits d'interès molt diversos entre els/les nostres estudiants/es.

La major part de la docència del grau en CPAV correspon a les assignatures bàsiques i obligatòries (168 crèdits), una bona part de les quals es pot cursar en anglès. L'alumnat també haurà de cursar 48 crèdits d’assignatures optatives. En aquest darrer àmbit, l'alumnat podrà dissenyar el seu propi itinerari (escollint les assignatures optatives que més li interessin) o triar una de les nostres tres menció: creació de continguts audiovisuals, creació de continguts informatius i creació de continguts per a internet.  Per l’obtenció de la menció cal haver cursat 42, del 48 crèdits optatius, d’una mateixa línia de continguts. Per acabar, els alumnes del grau hauran de cursar, a quart, 24 crèdits entre el treball de final de grau (6 crèdits) i les pràctiques acadèmiques externes (18 crèdits), que es podran desenvolupar tant en institucions públiques com empreses privades.

És per tot el que hem dit que us convidem a consultar els altres apartats d'aquest web i a fer-nos totes les consultes que estimeu convenients.

DÍPTIC INFORMATIU